wola

Oferta

Zarządzanie/ Administrowanie nieruchomościami obejmuje szereg czynności i wymaga inetrdyscyplinarnej wiedzy, skutecznie wykorzystywanej w praktycznej obsłudze obiektu.

W swojej ofercie zapewniamy pakiet najwyższej klasy usług obejmujący:

 

Protokolarne przejęcie nieruchomości od poprzedniego Zarządcy/ Administratora

- przejęcie dokumentacji technicznej, administracyjnej, prawnej, finansowo- ksiegowej

- weryfikacja stanu i kompletności dokumentacji

- przejęcie kluczy do części wspólnych nieruchomości oraz środków trwałych wspolnoty

- sporządzenie protokołu z przejęcia nieruchomości

 

Obsługę formalno- organizacyją

- rejestracja Wspólnoty w Urzędzie Skarbowym oraz GUS

- założenie rachunku bankowego

- pomoc w zawarciu umów dotyczących bieżącej eksploatacji nieruchomości oraz umów na dostawę mediów do lokali indywidualnych

- zorganizowanie pierwszego zebrania Wspólnoty

- przygotowanie podstawowych uchwał niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania

 

Obsługę administracyjną

- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej części nieruchomości wspólnej

- prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, właścicieli lokali oraz najemców w lokalach niewyodrębnionych

- zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości- pomoc w zawarciu umów

- nadzór nad realizacją umów z firmami wykonującymi usługi na rzecz Wspólnoty

- nadzór nad utrzymaniem należytego stanu porządku i czystości

- nadzór nad realizacją uchwał Wspólnoty

- prowadzenie odczytów i zapisów stanów liczników zużycia mediów

- nadzór i organizacja legalizacji urzadzeń pomiarowych

- przygotowywanie umów z najemcami części nieruchomości wspólnej

- przygotowywanie specyfikacji i kosztorysów robót oraz procedur przetargowych

- zbieranie ofert, ich analiza, negocjowanie cen i warunków w zakresie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej

- zbieranie i analiza ofert ubezpieczenia nieruchomości

- poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów

- wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dla właścicieli lokali

- prowadzenie korespondencji w imieniu i na rzecz Wspólnoty

- przygotowywanie, zwoływanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Obsługę techniczną

- prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

- zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów budowlanych nieruchomości oraz instalacji i urzadzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne

- planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją bieżących napraw, konserwacji, modernizacji i remontów

- nadzór nad stanem technicznym nieruchomości i urządzeń infrastruktury

 

Obsługą finansowo- księgową

- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej

- przygotowywanie naliczeń opłat

- prowadzenie indywidualnych rozliczeń z właścicielami lokali z tytułu kosztów zarządu nieruchomości wspólnej oraz kosztów mediów dostarczanych do lokali

- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS

- opracowywanie planów gospodarczych

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- windykacja należności

 

Obsługę prawną

- analiza i opiniowanie dokumentów

- przygotowywanie treści umów

- opracowywanie treści uchwał, statutów, regulaminów

- czynności zmierzajace do uregulowania stanów prawnych

- windykacja należności wraz z opracowywaniem treści pozów sądowych oraz prowadzeniem wszelkich czynności zmierzających do egzekucji komorniczej

 

Obsługę konserwacyją

-prowadzenie bieżacej konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej

- konserwacja stolarska, szklarska, ślusarska

- konserwacja i naprawa instalacji domofonowej

- konserwacjai naprawa bram i szlabanów

- konserwacja i naprawa elementów małej architektury

- wykonywanie drobnych prac podnoszących estetykę obiektu

 

Obsługę porządkową

- utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania

- utrzymanie porządku i czystości w obiektach małej architektury

- utrzymanie czystości ciagów pieszych i dróg wewnętrznych

- pielęgnacja, trawników, kwietników, nasadzeń

- odśnieżanie ciągów pieszo- jezdnych

 

Powyższa oferta nie wyczerpuje w pełni zakresu usług świadczonych przez naszą firmę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty, co pozwoli nam na przygotowanie precyzyjnej oferty dostosowanej wyłącznie dla realizacji Państwa potrzeb .